Voorwaarden Uitidee.nl


1. Omschrijving diensten

Uitidee.nl is een social media platform waarbij particulieren en bedrijven tegen een vaste vergoeding van € 35,00 per jaar drie uitjes en evenementen tegelijkertijd kunnen plaatsen en de bezoekers van Uitidee.nl inspiratie te bieden voor een dagje of weekendje weg. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Uitidee.nl, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

De informatie die weergegeven wordt, is voor het grootste deel afkomstig van derden (waaronder recreatie ondernemingen) waardoor Uitidee.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor deze informatie. Het gebruik van de weergegeven informatie is volledig voor eigen risico. Uitidee.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door incorrecte of onvolledige informatie.
 
2. Weergave prijzen en beschikbaarheid

Uitidee.nl is niet aansprakelijk voor de weergegeven prijzen en beschikbaarheid. Het is altijd mogelijk dat er een typefout gemaakt is of dat prijzen en/of beschikbaarheid niet actueel zijn. Daarom dient u altijd contact op te nemen met de betreffende recreatie onderneming om prijzen en/of beschikbaarheid te controleren.

3. Privacy

Uitidee.nl zal uw gegevens nooit doorverkopen aan andere bedrijven en respecteert uw privacy. Uw gegevens kunnen (indien u deze invoert) eventueel door Uitidee.nl gebruikt worden voor de verbetering van de diensten.
 
4. Aansprakelijkheid van weergegeven informatie en beeldmateriaal

De informatie die weergegeven wordt, is voor het grootste deel afkomstig van derden (waaronder recreatie ondernemingen) waardoor Uitidee.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor deze informatie. Het gebruik van de weergegeven informatie is volledig voor risico van de aanmelder van het uitje/evenement. Uitidee.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door incorrecte of onvolledige informatie.

Door het plaatsen of aanleveren van content op deze website geeft de aanmelder van een uitje  aan Uitidee.nl het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub licentie recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, publiceren en te distribueren in de verschillende media openbaar te maken.

De aanmelder van een uitje/evenement vrijwaart Uitidee.nl voor aanspraken van deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij de aanmelding zijn gemaakt of gebruikt.

Bij het aanmelden van een uitje/evenement verklaart de deelnemer dat hij/zij de rechthebbende is van de aanmelding en plaatsing. De aanmelder geeft hierbij onvoorwaardelijk toestemming aan Uitidee.nl het ingezonden materiaal te gebruiken inclusief gebruik voor promotionele doeleinden.

De aanmelder garandeert en bevestigt dat content en beeldmateriaal van derde partijen welke in de aanmelding en plaatsing is verwerkt met toestemming is verleend. De aanmelder vrijwaart Uitidee.nl in geval van claims met betrekking tot rechten van derde partijen die tegen Uitidee.nl worden ingediend als rechtstreeks of indirect gevolg van de aanmelding en vermelding op Uitidee.nl.

Een groot deel  van de informatie en foto's op deze website is aangeleverd middels inzendingen/aanmeldingen van bezoekers van Uitidee.nl . Wij controleren deze informatie regelmatig en gaan nauwkeurig met deze informatie om. Mocht u desondanks toch van mening zijn dat er copyright rechten geschonden worden of dat er informatie op deze website staat, die aanstootgevend, racistisch, onjuist of onvolledig is, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

5. Externe links

Uitidee.nl verwijst op haar website naar websites van derden. Uitidee.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie van websites waarnaar verwezen wordt.

6. Kosten particulieren, verenigingen en bedrijven 
Hiervoor verwijzen wij naar "altijd op Uitidee.nl" .

7. Acceptatie vermeldingen

Uitidee.nl accepteert in principe de aangemelde uitjes en evenementen maar heeft echter het recht om bepaalde vermeldingen te weigeren. Uiteraard zal Uitidee.nl de aanmelder daarvan op de hoogte stellen.

8. Gratis plaatsing op de Uittips provincie pagina's
Zoals bij het aanmeldformulier vermeld, is het mogelijk om per organisatie één uitje/evenement gratis te vermelden op Uitidee.nl. Op het moment dat dit uitje/evenement is vervallen, mag een er een nieuwe gratis plaatsing worden aangemeld. Het uitje/evenement moet bij aanmelding binnen 2 maanden plaatsvinden, mag maximaal circa 10 regels tekst bevatten en één foto of video. In de tekst moet een link worden vermeld waar meer informatie te vinden is over het uitje/evenement. Bijvoorbeeld een website of social media link. Alle bovenstaande voorwaarden zijn tevens van toepassing op deze gratis vermeldingen.